मदिराबिना भोज चल्दैन र!
यमुना अर्याल (काफ्ले)
यमुना अर्याल (काफ्ले)