दोक्लम पठारः खल्बलिएको उत्तोलक
शरद चन्द्र पौडेल
शरद चन्द्र पौडेल