अमेरिकाको पूर्वीक्षेत्रमा हरिकेन 'फ्लोरेन्स': जोगिने प्रमुख उपाय