कुहिरो भित्र कोरिखा गाऊँ
-सुरेन्द्र राना कोरिखा, तनहुँ, भदौ २०