जागीरबाट उद्यमतिर
 इन्द्रध्वज क्षेत्री
इन्द्रध्वज क्षेत्री