कपिलको शो बन्द भएको बाहानामा कीकूले पनि छाडे कपिलको साथ!
एजेन्सी, भदौ २२