'छोरीलाई फेरि पानी लिन कसरी पठाउने?'
सविता बुढा धनगढी, असार १७