जागिर छाडेर साली–भेनाले सुरू गरेको डोनट पसल
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, असार १३