युनाईटेड स्प्रिट्स नेपालमा स्वामित्व परिर्तन
सेतोपाटी काठमाडौं, चैत १४