एक एनआरएन, एउटा लगानी, मुलुकमा रोजगारी राष्ट्रिय उद्यमी सम्मेलन सम्पन्न