अञ्चल अस्पतालमा मोबाईलको उज्यालोमा उपचार!
नारायण खड्का दाङ, असोज ८