‘हजुरआमा, तपाईं र हजुरबाको भेट साँच्चै हुन्च?’
निष्प्रभ सजी
निष्प्रभ सजी