डा. साब! कामी नलेख्नुहोस्, भट्टराई नै ठीक छ
{"status":"success"}