हामीले आफ्नो कथा आफैं भन्नुपर्छ: चिनुवा अचिबे
अन्तर्वार्ता: हेलोन हबिला/अनुवाद: सुरज सुवेदी