मलाई लाग्छ, महिलाहरू पुरुषभन्दा जहिल्यै माथि छन्
किम की दुक