जसले पुस्तकालयमै ३६ वर्ष बिताइन्
शान्ति तामाङ काठमाडौं, कातिक १५