वसन्तपुर दरबारको सेतो भित्तामा इतिहासको एनिमेसन
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, असोज १९