काठमाडौंमै छन् ६३ पुस्तकालय
शान्ति तामाङ काठमाडौं, असोज १७