चोरी हुन्छ हाम्रो, दुःखी हुन्छन् उलिक
गिरीश गिरी भक्तपुर, माघ ९