अनि, माङमति बनिन् झ्यांसी डोल्मा
विद्या राजपुत काठमाडौं, पुस ६