६२ स्थानको प्रारम्भिक परिणाममा कांग्रेस दोब्बरले अगाडि