प्रहरी रेकर्डमा सर्वेन्द्रको ८ इन्काउन्टर
प्रकाश ढुंगाना काठमाडौं, चैत २७