नेवारीमा पासी, संसारको पासिया
{"status":"success"}