क्वारेन्टिनमा कसरी हुदैँछ खाने, बस्ने व्यवस्था?
नारायण खड्का काठमाडौं, वैशाख ११