हो मदन दाइ तिमी नोस्टाल्जिक बन्यौं आज
 आचार्य प्रभा
आचार्य प्रभा