लक्ष्यअनुरुप काम भएन,रणनीतिक महत्वका बीस प्रसारण लाइन समस्यामा