प्रदेशमा ७ मन्त्रालय, एउटा मन्त्रालयमा ५० कर्मचारी
छापाबाट काठमाडौं, असोज २१