सचिवका दुईवटा गाडी, चालक नराखी बुझ्छन् तलब
छापाबाट काठमाडौं, वैशाख ३