सम्झौता भएको ६ अर्ब दिएनन् दाताले
छापाबाट काठमाडौं, वैशाख २