कर्मचारीको विदेश भ्रमण मोहले राज्यलाई व्यर्थै व्ययभार
छापाबाट काठमाडौं, वैशाख १