वाम एकताः ३२ पेजको विधान र ४२ पेजको राजनीतिक प्रतिवेदन 
छापाबाट काठमाडौं, चैत २१