मापदण्ड बिनाको क्वारेन्टाइनले जनस्वास्थ्यमा असर
{"status":"success"}