आउनुहोस्, न्यायको धिपधिपे दियोमा तेल थपौं
जीवन क्षेत्री
जीवन क्षेत्री