अब नेपालमै बनाउन सकिन्छ केटालाई केटी, केटीलाई केटा