एकल संक्रमणीय समानुपातिककै प्रकार भए पनि हाम्रो संविधानमा लेखिएको छैन : टीकाराम भट्टराई