गौरी मात्र हैन हरेक व्यक्ति उठ्न पाउने हुनुपर्छ
- अग्नि चौलागाई