प्रहरी सेवा अवधि ३० वर्ष नै !
छापाबाट काठमाडौं, चैत ११