सरकारको खर्च खाता ऋणात्मक, राजश्व उठेन
छापाबाट काठमाडौं, चैत ५