कर्मचारीलाई अवकाशमा प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीको राय बाझियो
छापाबाट काठमाडौं, चैत ४