एक लाख ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा बैंक
छापाबाट काठमाडौं, चैत ४