प्रकाश चन्द, मान्यता थापा र प्रविन स्यानताङ
प्रकाश चन्द, मान्यता थापा र प्रविन स्यानताङ