काठमाडौंको फागु, भक्तपुरको फागु
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, चैत ६