वीर अस्पतालमा टोमो थेरापी उपकरण जडान हुँदै
काठमाडौँ, असार २६