भाडामा बस्नेको गुनासो घरधनीले सुने
म्याग्दी, चैत ४