स्थानीय तहमा शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन