सेवाशुल्क घटाउँदै स्थानीय सरकारहरु
शान्ति तामाङ काठमाडौं, भदौ २९