‘खटाएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई सरकारले कारवाही गर्न सक्नुपर्छ’
नेपालगञ्ज, चैत १३