प्राध्यापक के को लागि?
राजेन्द्र पराजुली र नारायण प्र. रिजाल
राजेन्द्र पराजुली र नारायण प्र. रिजाल अमृत क्याम्पस, त्रि.वि.