क्याथोलिकहरूको केन्द्र रोममा मौलाकालिका मन्दिर
सेतोपाटी ग्लोबल इटाली, वैशाख १२