'एनआरएन अमेरिकाकालागि गौरी जोशीलाई अयोग्य भनेका छैनौं'
सेतोपाटी ग्लोवल अमेरिका